44

නිතර අසන පැන

නිති අසන පැණ

Q: ඔබට අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණයක් තිබේද?

A: අපට අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

Q: අපි ඔබේ පද්ධතියෙන් ඇණවුම් කිරීම සඳහා ගෙවීම් කරන්නේ කෙසේද?

A:අපගේ පද්ධතියට Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay සහ PayPal සඳහා සහය විය හැක.

ප්‍ර: සාමාන්‍ය ඉදිරි කාලය කොපමණද?

A: සම්මත නිෂ්පාදන සඳහා ඉදිරි කාලය මාසයකි.අභිරුචි කළ නිෂ්පාදන සඳහා ඉදිරි කාලය මාස 3 කි.

Q: ඔබ නිෂ්පාදන ලබා දෙන්නේ කෙසේද?

A: අපි සාමාන්‍යයෙන් මුහුද හරහා බහාලුම් මගින් නැව්ගත කිරීම සංවිධානය කරමු.

Q: ඔබ පිළිගන්නේ කුමන ආකාරයේ ගෙවීම් ක්‍රමද?

A: අපි T/T සහ L/C ගෙවීම පිළිගනිමු.

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?