44

වීඩියෝ

MOCA රොබෝ බැරිස්ටා කියෝස්ක් පිරිවිතර

සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය උපකරණ රොබෝ ටීප්‍රෙසෝ සාප්පුව

2022 New Arival Factory Direct Hot Selling Mini Robot Coffee Kiosk

රොබෝ බැරිස්ටා කාවැද්දූ වැඩපොළ

රොබෝ තේප්‍රෙසෝ සාප්පුව

MOCA කුඩා රොබෝ කෝපි කියෝස්ක්

2022 New Arival Factory Direct Hot Selling Mini Robot Coffee Kiosk

රොබෝ ලැටේ බැරිස්ටා

CINOZoEv_G8

Robot Ice Cream සහ Juice Kiosk