පුවත්

සහයෝගී රොබෝවරුන්ගේ තාක්ෂණික ප්‍රවණතා

ආරක්ෂාව සහ මානව කේන්ද්‍රීය නිර්මාණය: සහයෝගී රොබෝවරුන් සඳහා ආරක්ෂාව තීරනාත්මක සැලකිල්ලකි.සහයෝගී රොබෝවරුන්ගේ මීළඟ පරම්පරාවේ අරමුණ වන්නේ විශ්වාසදායක ගැටුම් හඳුනාගැනීම් සහ වළක්වා ගැනීමේ හැකියාවන් මෙන්ම නම්‍යශීලී සහ වෙනස් කළ හැකි බල පාලනය වැනි ඉහළ මට්ටමේ ආරක්‍ෂිත විශේෂාංග තිබීමයි.මීට අමතරව, මානව කේන්ද්‍රීය නිර්මාණය වැදගත් ප්‍රවණතාවක් වන අතර, රොබෝවරුන් වඩාත් මිත්‍රශීලී, ප්‍රවේශ විය හැකි සහ මානව සේවකයින් සමඟ සහයෝගීතාවයට සුදුසු කරයි.

සහයෝගී රොබෝවරුන්ගේ තාක්ෂණික ප්‍රවණතා

Cloud සහ Network Connectivity: cloud computing සහ Internet of Things (IoT) තාක්ෂණයන් දියුණු කිරීම සහයෝගී රොබෝවරුන් සඳහා වැඩි විභවයක් ලබා දෙයි.වලාකුළු වේදිකා සහ අනෙකුත් උපාංග වෙත රොබෝවරුන් සම්බන්ධ කිරීමෙන්, දුරස්ථ නිරීක්ෂණ, දත්ත බෙදාගැනීම සහ සහයෝගීතා කටයුතු සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.මෙම ජාලගත සහයෝගිතා රොබෝ පද්ධතිය විවිධ භූගෝලීය ස්ථාන හරහා සහයෝගීතාව සක්‍රීය කරන අතරම රොබෝ කාර්ය සාධනය සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.

සහයෝගී රොබෝවරුන්ගේ තාක්ෂණික ප්‍රවණතා

පසු කාලය: ජූනි-05-2023